PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه

این برنامه را با آخرین بخش از «سخنرانی» آقای پویا موحد شروع می‌کنیم و با «معماران صلح» به پایان می‌بریم و در فرصت‌های مابین و در ادامه هفته‌های گذشته به کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون توجه می‌کنیم.

What is PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه ?

PersianBMS برنامه کامل روزانه