Be Sooye Donyaye Behtar 4 | پادکست به سوی دنیای بهتر ۴

این قسمت به چند موضوع مهم اقتصادی که باید در خانواده به آن‌ها توجه نمود (به خصوص در ارتباط با تربیت کودکان) می‌پردازد: از جمله نقش اقتصادی کودکان و نوجوانان در اقتصاد - نقش پس‌انداز - مفهوم درآمد و هزینه - دادن مسئولیت به نوجوانان در اداره امور مالی خانواده به جهت یادآوری - اجرای مشورت در خانواده - شناخت اهمیت کار

Show Notes

این قسمت به چند موضوع مهم اقتصادی که باید در خانواده به آن‌ها توجه نمود (به خصوص در ارتباط با تربیت کودکان) می‌پردازد: از جمله نقش اقتصادی کودکان و نوجوانان در اقتصاد - نقش پس‌انداز - مفهوم درآمد و هزینه - دادن مسئولیت به نوجوانان در اداره امور مالی خانواده به جهت یادآوری - اجرای مشورت در خانواده - شناخت اهمیت کار

What is Be Sooye Donyaye Behtar 4 | پادکست به سوی دنیای بهتر ۴?

در این قسمت، واژه اقتصاد تعریف شده و به جایگاه آن در خانواده و همچنین به اهمیت نقش خانواده در اقتصاد پرداخته می‌شود و چهار اصل کلیدی اقتصاد که از خانواده آغاز می‌شود بیان می‌شود.