Flow Akatemia

Tällä kertaa vieraaksemme saapui aktiivisesti tekoälyä, mieltä, hyvinvointia ja ihmisyyttä moni eri tavoin tutkiva kirjoittaja Kaj Sotala. Podcastin aikana paneuduimme mm. siihen mitä rationaalisuus on ja ei ole, miten sitä voidaan kehittää, miten ajatusvinoumat voivat syntyä, mielen osiin IFS-mallin näkökulmasta sekä miten näiden osien välisiä ristiriitaisuuksia voidaan selvittää. Keskustelussa käsitellään myös paljon sitä, miten erilaiset varhaiset kokemukset muokkaavat tapaamme hahmottaa maailmaa sekä millaisilla lähestymistavoilla näitä ehdollistuneita rakenteita voidaan purkaa.

Jakson sivut ja opit: https://www.flow-akatemia.fi/podcast/kaj-sotala-rationaalisuus-mielen-osat-ja-tunnemuistot
Jakso Youtubessa: https://youtu.be/MbHXv4egY04

Show notes:
[10:00] Mitä rationaalisuus on? Mitä se ei ole?
[16:00] Millaisten ajattelijoiden kautta rationaalisuuden äärelle?
[22:00] Miten rationaalisuudessa suhtaudutaan tietoon?
[30:00] Rationaalisuuden sosiaalisesta ulottuvuudesta
[40:00] Tiedonmudostuksen vinoumista
[48:00] Tunnetason vaikutus tiedonmuodostukseen
[68:00] Internal Family Systemistä
[80:00] Sisäisten ristiriitojen selvittämisestä
[96:00] Meditaatio ristiriitojen selvittämisen apuna
[110:00] Tunteiden ja uskomusten linkeistä
[125:00] Itsesabotaasista ja flow'sta

Show Notes


What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.