Ekonomihjälpens Företagarpodd

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

En genomgång av de fåtal detaljer som faktiskt ändrats från Regeringens upsrpungliga förslag till det beslut Riksdagen fattade i fredags. Därtill lite nyheter, tolkningar och förtydliganden som framkommit om både de besluta åtgärderna och de som fortfarande ligger som förslag.

Show Notes

Inledning

 • Riksdagen beslutade om ändringsbudgeten redan i fredags 3 april, istället för idag måndag 6 april
 • Inte många nyheter men ett par klargöranden och förtydliganden
 • Några uteblivna förändringar som önskades
 • Nyheter och förtydliganden jämfört med tidigare podcasts är markerat i rött - gamla texter som är ändrade är överstrukna
 • Syns endast på hemsidan
 

Sjuklön och sjukpenning

Hur sjuklön- och sjukpenning normalt fungerar
 • Dag 1 gör arbetsgivare karensavdrag = normalt ingen lön för den anställde från vare sig försäkringskassa eller arbetsgivare
 • Dag 2-14 (kalenderdagar – INTE arbetsdagar) = arbetsgivaren betalar sjuklön (80% av normal lön)
 • Dag 8 måste sjukintyg presenteras
 • Dag 15+ = Försäkringskassan tar över och beslutar om sjukpenning till den anställde (ca 80% av lönen – arbetsgivaren betalar ingenting - anställd visar sjukintyg - finns tak så de som tjänar mycket får endast ersättning för lägre del av lönen
 • Kan finnas försäkringar eller avtal som gör att anställd får mer och/eller arbetsgivaren betalar mer
Karensavdrag slopas
 • Nu betalar staten ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden 
  • Den anställde ansöker via "Mina sidor" hos Försäkringskassan 
 • Man ansöker hos Försäkringskassan precis som för sjukperioder över 14 dagar
 • Gäller från 11 mars 13 mars – kan sökas retroaktivt
 • Gäller till 31 maj – med möjlighet till förlängning
 • Den anställde ska få 700 kr i sjukpenning oavsett karensavdragets storlek
Slopat krav på läkarintyg
 • Behövs inte läkarintyg på 8e dagen
 • Läkarintyg till Försäkringskassan behövs inte heller dag 15 utan först dag 22 
  • Gäller från 27 mars 
 • Slopandet gäller från 13 mars 
 • Upphör när regeringen så säger
 • För att avlasta sjukvården
 • Gäller även barn vid VAB
 • Ska även gälla enskild näringsidkare (som söker sjukpenning efter sin karenstid)
Sjukpenning till enskilda näringsidkare
 • Enskilda firmor och Handelsbolag – dvs privatpersoner med F-skatt
 • Normalt 7 karensdagar - man "betalar sig själv första sju dagarna" - sedan kan man söka sjukpenning hos Försäkringskassan 
  • Kan också välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens 
 • Kompenseras vid sjukdom med schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar 
  • Schabloniserad sjukpenning ska vara 804 kr/dag - oavsett tidigare inkomst eller normalt SGI (SjukpenningGrundande Inkomst) 
 • Samma period 11 mars-31 maj
Ersättning för sjuklönekostnader
 • Sedan ett par år får vi ersättning för höga sjuklönekostnader 
  • Skriver med på arbetsgivardeklarationen varje månad 
  • Får tillbaka ett belopp på våren året efter 
 • Nu skall staten ta över hela sjuklöneansvaret under april-maj 
  • Oklart om det ska gälla sjuklöner som utbetalas under april-maj eller som uppstår under april-maj 
  • Ska hanteras inom det befintliga systemet för höga sjuklönekostnader 
  • Det får mig att gissa att det kommer gälla sjuklöner utbetalade under april-maj 
 • Arbetsgivaren fortsätter betala ut, men får ersättning av staten
 • Inga detaljer hur detta fungerar praktiskt – får man årsvis som tidigare eller blir det speciell utbetalning? Detaljer kommer senare.
 

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Planen om korttidsarbete
 • 2013 skapades en nödplan som kunde aktiveras för framtida stora lågkonjunkturer = korttidsarbete
 • Innebär att anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön medan kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten
 • Syftet att inte behöva säga upp personal
 • Stödet lämnas till arbetsgivaren efter att Tillväxtverket har godkänt
 Villkor för godkännande
 • Arbetsgivare har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter 
  • Finansutskottet uttalade sig att en tolkning av "ekonomiska svårigheter" kommer att vara arbetsgivaren skulle behöva göra omfattande uppsägningar vid uteblivet stöd 
  • Finansutskottet anser inte heller att det är försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd samtidigt genomför utdelningar eller dylika utbetalningar
  • Tillväxtverket styrkte och sa att om företag agerar på sätt som visar på att de inte befinner sig i svårt ekonomisk läge finns möjlighet att reglera stödet i samband med avstämningen 
 • Svårigheterna orsakats av något utanför arbetsgivarens kontroll
 • Svårigheterna kunde inte rimligen förutses eller undvikas
 • Arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (uppsägning av ej verksamhetskritisk personal utan tillsvidareanställning – om det är möjligt) - arbetsgivare ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten - även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska så det finns inget generellt krav att säga upp konsulter och inhyrd personal
 • Arbetsgivare ska ha avtal om korttidspermittering (mer nedan)
 • Företag får inte godkänt om de…: 
  • är på obestånd
  • har förfallna skatteskulder
  •  är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning
  •  har näringsförbud 
  • är under rekonstruktion 
 • Tidigare gällde korttidspermittering inte företag vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel - detta är nu ändrat så även dessa företag omfattas 
  • Till exempel privattandvård och flera typer av sociala företag 
Avtal om korttidspermittering
 • Centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen (mellan fack och arbetsgivarförbund vid kollektivavtal antar jag)
 • Finns det inte så måste 70% av arbetstagarna på driftenheten underteckna avtalet
 • Driftenhet = en butik eller ett café om man har flera
 • Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden minskar och storleken på löneminskningen
Anställda som omfattas
 • Anställda som var anställda minst tre månader före den månad då Tillväxtverket godkänner 
  • Möjligtvis går det INTE att retroaktivt korttidspermittera nyanställd 
  • Lagtexten kan utläsas som att om man anställer någon i februari så kan man i maj ansöka retroaktiv korttidspermittering från mars (två månader retroaktivt) vilket betyder att man får stöd från personens andra månad (utan att hen varit anställd i tre månader vid stödtillfället) 
   • Jurister till vissa företagare kring oss har påstått att det inte går
   • Lagförslagets text tyder på att när personen blivit anställd i tre månader så borde man kunna ansöka om innevarande månad plus två månader bakåt
   • Får medhåll från vana tolkare på t.ex. BL Information
 • Månaden Tillväxtverket godkänner kallas ”Jämförelsemånad”
 • Arbetsgivaren måste varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde den månad stödet avser
 • Anställde måste haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som den månad stödet avser
 • Arbetsgivaren (företagaren/ägaren) och hens familj omfattas ej 
  • Först skrev Tillväxtverket en tolkning att stödet gäller "anställda ägare" i aktiebolag och även handelsbolag(!) 
  • Riksdagen beslutade att även arbetsgivarens familj skulle omfattas 
  • Så enligt Tillväxtverket (som ju ska besluta och betala ut detta stöd) är det enbart enskild näringsidkare ("ägaren" i enskild firma) som står utanför och inte kan korttidspermitteras 
  • Tänk på att då ska alltså "anställda ägare" medräknas när man beräknar de 70% som måste skriva under 
 • Familj = barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll
 • Gäller alla anställda oavsett anställningsform
 • Även de med anställnings-subventioner
 • Även uppsagda eller varslade omfattas av stödet 
  • Inget löneavdrag om de är arbetsbefriade pga regler i lagen om anställningsskydd
Arbetstidsminskning
 • Tre fasta nivåer av minskad arbetstid att välja på för att få stöd: 
  • 20%
  • 40%
  • 60%
 • Löneminskningen skall vid vare nivå då vara fördelad mellan stat – arbetsgivare – och anställd på följande sätt
 | Arbetstidsminskning | Anställd | Arbetsgivare | Stat

| 20%                            | 4%         | 1%                  | 15%

| 40%                            | 6%         | 4%                 | 30%

| 60%                            | 7,5%       | 7,5%              | 45% 

 • Exempel: 
  • Lön 30.000 kr
  • Minskar arbetstid med 60%
  •  Anställd minskad lön 7,5% x 30.000 kr = 2.250 kr
  •  Lön efter avdrag 30.000 – 2.250 = 27.750 kr
  •  Arbetsgivaravgifter 31,42% x 27.750 kr = 8.719 kr
  •  Total lönekostnad före bidrag 27.750 + 8.719 = 36.469 kr
  •  Bidrag från Tillväxtverket 45% x (30.000 kr + 31,42% arbetsgivaravgift) =36.469 = 17.741 kr
  •  Total lönekostnad efter bidrag 36.469 – 17,741 = 18.272 kr
  •  Total kostnadsbesparing = 18.272/(30.000 kr + 31,42%) = 47,5%
  •  Så arbetsgivaren betalar för de 40% som arbetstagaren faktiskt jobbar och sedan ytterligare 7,5% som tabellen ovan visar
  • Observera att exemplet förutsätter fulla arbetsgivaravgifter - med den nu beslutade nedsättningen blir beloppen lite annorlunda eftersom en del av det totala bidraget i exemplet ovan erhålls genom sänkta arbetsgivaravgifter
 
 Lönetak
 • Lönetak = 44.000 kr 
  • Vid högre lön än 44.000 kr beräknas stöd som om lönen vore 44.000 kr 
Beräkning av preliminärt stöd (formel)
 • Tar hänsyn till frånvaro – vilket måste göras
 • 98,6% x (ordinarie kontant lön) x (arbetstidsminskning) x (närvarokvot)
 • Ordinarie kontant lön = Den lön som anställde normalt skulle haft under stödmånaden (dock max 44.000 kr)
 • Närvarokvot = ordinarie arbetstid minskad med frånvaro (sjuk, semester, VAB, etc.) delat med ordinarie arbetstiden 
  • Exempel – anställd skulle jobbat 20 dagar men fick semester i fyra dagar = (20-4)/20 = 80% närvarokvot
 • Exempel på beräkning av preliminärt stöd 
  • Lön 30.000 kr
  •  Arbetstidsminskning = 60%
  •  Närvarokvot (20-4)/20 = 80%
  •   98,6%  x  30.000 kr  x  60%  x  80% = 14.198 kr
 Tidsperiod
 • Stödet beviljas för max sex månader i följd – möjlighet till tre månaders förlängning om svårigheterna kvarstår
Ansökan och utbetalning
 • Från och med 7 april kan vi ansöka hos Tillväxtverket 
  • Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars
  • Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av den månad stöd ansöks för 
  • Vill man ha stöd för mars blir alltså 31 maj sista datum att ansöka
 • Utbetalning kommer direkt från Tillväxtverket – istället för genom skattekontot som nuvarande regler om korttidsarbete dikterar
Avstämning
 • Avstämning sker var tredje månad 
  • Uppfyller företaget fortfarande villkoren för godkännande?
  • Har arbetstids- och löneminskningen tillämpats enligt avtalad nivå
  • Återbetalningsskyldig om man inte minskat tillräckligt mycket
  • Rätt till ytterligare stöd om man jobbat mindre
  • Anmälan om avstämning görs av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten 
   • Sen anmälan = 100% återbetalningsskyldighet 

Anstånd med skatter och moms

Tillfälligt anstånd
 • Den månatliga preliminärskatten (f-skatt) 
  • Man får inte uppskov med den månatliga preliminärskatten (f-skatten) 
  • Den kan ju i viss utsträckning regleras genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration
 • Arbetsgivarskatter
 • Månads- och kvartalsmoms (ej årsmoms) 
  • Man får söka även för årsmoms som skulle ha deklarerats någon gång mellan 191227-210117 
 • Högst för tre månaders moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt
 • Max ett års anstånd 
  • Ett år från dagen då anståndet beslutades 
 • Betalas in inbetalningsdatumet efter att anstånd förfallit
 • Gäller perioderna januari – september 2020
 • Redan gjord inbetalning kan återbetalas
 • Skatteverket har uttalat att de inte ska utkräva personligt anståndsansvar för anståndsskatt
Anståndsavgift
 • Vanliga skattekontoräntan + 0,3% 
  • Det är vanliga skattekontoräntan som i skrivande stund är 1,25% per år… 
  • …PLUS en avgift på 0,3% per månad på anståndsbeloppet 
  • Exempel 
   • Anstånd på 100.000 kr i 12 månader 
   • Ränta = 1,25% x 100.000 kr x 1 år = 1.250 kr 
   • Avgift = 0,3% x 100.000 kr x 12 månader = 3.600 kr 
   • Total lånekostnad = 1.250 kr + 3.600 kr = 4.850 kr
  • Till skillnad från bankränta är denna ränta inte avdragsgill 
  • Finansutskottet hade bett regeringen "tänka om" gällande räntenivån - ingen justering i det förslag som riksdagen beslutade om 
 • Tas ut en gång per månad från Skattekonto 
  • Allt betalas den dag anståndet förfaller 
Inget för ”oseriösa företag”
 • Bara för företag som… 
  • inte misssköter sin ekonomi
  • inte har stora skatteskulder 
   • Ingen definition av vad "stora" skatteskulder innebär 
Ikraftträdande
 • 7 april 30 mars 
 • Från 7 april 30 mars  kan Skatteverket bevilja anstånd
 • Ansökan kan alltså gälla tre månaders skatter från och med januari 2020
 

100% Periodiseringsfond för enskild firma

 • Normalt kan enskild firma varje år avsätta maximalt 30% av vinsten i en periodiseringsfond
 • Periodiseringsfond skall återbetalas det sjätte året efter det år avsättningen skedde
 • Nu föreslås att 100% av vinsten för 2019 ska kunna avsättas i periodiseringsfond 
  • Det betyder att inga egenavgifter och ingen ”vanlig skatt” betalas för 2019
  • Observera att det är ett lån i upp till 6 år
  •  En tumregel är att 50% av det belopp du avsätter är det du får betala i skatt det året du återför det. 
  • Det gör också att du får tillbaka din preliminärskatt för 2019 (det belopp betalat varje månad från februari 2019 – januari 2020, ofta kallat F-skatt)
  • Skicka in preliminär inkomstdeklaration senast 30 juni för att få dem omgående
 •  Var noggrann med att förstå att det är ett lån som ska betalas tillbaka – inget annat
 • Ingen ränta utgår naturligt på periodiseringsfond i enskild firma - till skillnad från tidigare nämnda anstånd med skatter och till skillnad från periodiseringsfond i aktiebolag
 • Varning: Tänk på att om du återför dem ett år när det går bra kan du komma över brytpunkten och få betala högre skatt
 • Tips: Du kan skicka in en rättning inom fem kalenderår (alltså senast under 2025)
 • Tänk på: Innebär även att du återhåller den månatliga preliminärskatt du betalat under 2019 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter

 • Arbetsgivaravgifter sänks från 31,42% till 10,21%
 • Träder i kraft 6 april enligt förslag
 • Gäller löner under mars-juni 
  • Avvakta med arbetsgivardeklarationen för mars 
  • Om beslutet går igenom (vilket förväntas) ska ett kryss sättas i ruta 062 i arbetsgivaruppgiften för de anställda som det begärs för
 • Gäller för 30 anställda 
  • Har man fler så gäller det bara  för 30 av alla anställda
  • Har man fler så undanta då de med lägst lön (om ingen har under 25.000 spelar det ingen roll givetvis)
 • Gäller lön upp till 25.000 kr 
  • Har man högre lön är det fulla avgifter för lönen ÖVER 25.000 kr
 • Exempel: Lön på 35.000 kr. På de första 25.000 kr betalar vi 10,21%. På de resterande 10.000 kr betalar vi vanliga 31,42%
 • För en anställd med minst 25.000 kr i lön blir det en rabatt på ca. 5300 kr/mån
 • Motsvarande sänkning för Egenavgifterna 
  • ”Arbetsgivaravgifter” för enskild firma och handelsbolag
  • Identisk sänkning – men lättnaden kommer alltså när privata skatten för 2020 ska betalas november 2021-mars 2022
  • Egenavgifter betalas ju årsvis i privata inkomstdeklarationen
  • Är innan sänkning 28.97% för de som har 7 karensdagar (standard)
  • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) 
   • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året. 
  • Istället för ovanstående förslag betalas 10,21% på de första 100.000 kr vinst, därefter vanliga (28,97% för de som inte valt annat än 7 karensdagar)
 • Får inte kombineras med regionalt stöd - har man fler än 30 kan de överskjutande använda regionalt stöd
 • Kan kombineras med Växa-stöd, då undantas den personen från de 30
 • Stöd för forskning och utveckling kan tillämpas för anställda som inte har nedsättning
 
Bolags-/Föreningsstämmor
 • ABL (AktieBolagsLagen) menar att man måste hålla stämma
 • Nu blir det lättare att ta in t.ex. fullmakter för att vissa inte ska behöva delta men ändå kunna göra sin röst hörd
 • Inte mycket som påverkar småföretagare som inte "kallar ägarna till stämma"
 

Fortfarande förslag

Tillfälligt förstärkt A-kassa
 • Medlemsvillkor sänkds till 3 månader (från 12 månader)
 • 60 timmar/månad under sex månader eller minst 420 timmar
 • A-kassans ersättningstak höjs till 1200 kr/dag från 910 kr, de först 100 dagarna
 • Grundbeloppet höjs från 510 kr från 365 kr per dag
 • Sex karensdagar innan man får ersättning slopas
Vilande företag hos a-kassan
 • ”Vilande företag” i sig är ingen officiell status ett företag kan ha – bara ett uttryck i folkmun för olika grader av inaktiva bolag
 • A-kassan använder termen med sina egna krav vad som ska uppfyllas
 • Ofta får man inte ha ett aktivt bolag om man vill få ut a-kassa – ibland kan ett inaktivt bolag tillåtas
 • Ett exempel på en a-kasse-regel är att du får ha bolaget vilande var femte år 
  • Om du haft bolaget i fem år kan du ha det vilande en gång 
  • Sedan måste du ha bolaget i fem år till 
  • När det är vilande kan du få a-kassa utan att lägga ned det 
  • Om du inte kan ha det vilande måste du sälja/avregistrera bolaget för att få a-kassa 
 • Förslaget nu innebär att företagare får lägga bolaget vilande oavsett om de haft bolaget i fem år eller haft det vilande senaste fem åren
 • Detta så företagare kan erhålla a-kassa under den här perioden fram tills att ”marknaden är på fötterna igen” och företaget kan återaktiveras
Lättare lån
 • Staten tar 70% av risken vi långivning
 • Banken tar resterande 30%
 • Sammanlagt 100 miljarder kr
 • Max 75 miljoner kronor per företag
 • Max tre års lånetid
 • Låntagare ska kunna skjuta på betalningen av ränta(!) de första 12 månaderna 
  • Skjuta betalningen fram i tiden – räntan måste fortfarande betalas  
   Stöd för hyressänkningar
 • Om hyresvärden sänker hyran så kan de senare få återfå del av sänkningen från staten
 • Max belopp är 50% av den nedsatta hyran, dock max 25% av ursprungliga hyran 
  • Det betyder i praktiken att om vi halverar hyran för en hyresgäst så kan vi återfå halva den sänkningen 
 • Gäller utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa ”andra verksamheter” 
  • Okänt exakt vad som avses med andra verksamheter – lämnas öppet för bedömning misstänker jag 
  • Kommer baseras på företagets SNI-kod
 • Kompensation söks av hyresvärden via Länsstyrelserna
 • Måste godkännas av EU
 • Gäller under perioden 1 april – 30 juni
 • Avtal om hyresminskning måste slutits innan 30 juni 2020
 • 5 miljarder kr avsätts för denna åtgärd
 

Annat företagsrelaterat

Årsredovisning
 • FAR säger att man bör uppdatera med uppgifter om hur Coronona påverkar företaget
 • Balansräkningen - kanske tillgångar minskar i värde 
 • Om kunder påverkas så att ens företag kommer påverkas indirekt

What is Ekonomihjälpens Företagarpodd?

I denna podd sprider vi på Ekonomihjälpen vår företagsekonomiska kunnande, ger bra företagartips och talar med andra företagare och redovisningsbyråer för att höra vad som händer i deras världar.