PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه

بخش دوم از «سخنرانی» آقای ایقان شهیدی و بخش صد و سی و نهم از «معماران صلح» و نیز نقدی بر یکی از اشعار سهراب سپهری برنامه امروز ما را تشکیل می‌دهند. امید است شنیدن آن برای شما مفید فایده باشد.

What is PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه ?

PersianBMS برنامه کامل روزانه