اخبار جوامع بهائی

لاپاز، بولیوی - در نشستی که اخیراً توسط دفتر امور خارجی بهائیان در بولیوی برگزار شد، مقامات دولتی، رهبران اجتماع مدنی، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران گرد هم آمده تا به بررسی محوریت آموزش زنان در پیشرفت اجتماعی بپردازند.
این گفت‌وگوها اهمیت تضمین فرصت‌های آموزشی برابر برای زنان و مردان را به‌ عنوان یکی از جنبه‌های اساسی دست‌یابی به عدالت برجسته کرد. اگرچه این گفت‌وگو فراتر رفته و بر لزوم تنیده شدن اصل برابری در بافت اجتماع تاکید کرد.
رزمری چامبی از دفتر امور خارجی گفت: «پیشرفت بشریت به طرز تفکیک‌ناپذیری با تعهد آن به برابری مرتبط است.»
خانم چامبی افزود، وقتی اصل برابری حقیقتاً در جنبه‌های مختلف زندگی اعمال می‌شود، باعث ایجاد فرصت‌های برابر شده و به زنان توان می‌دهد تا «مروجین فعال رفاه اجتماعی شوند.»

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

What is اخبار جوامع بهائی?

اخبار جوامع بهائی