PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه

در این برنامه، پادکست هفت موضوع جالبی را برای گفتگو انتخاب کرده است که ما کمتر به آن توجه داریم و آن بحث در مورد «کلیشه‌ها» است و نیز ما را از خبری از سرویس خبری جامعه جهانی بهائی و از روند انتشار کمپین داستان ما یکی است آگاه می‌کند.

What is PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه ?

PersianBMS برنامه کامل روزانه