Khabar Khush خبر خوش

در دو هفته آینده در مورد نجات صحبت خواهیم کرد. ابتدا روایت بزرگ نجات را از کتاب مقدس و داستان کتاب مقدس برسی خواهیم کرد. بعد برسی میکنیم که این نجات چه ابعادی را در زندگی ما تحت تاثیر قرار میدهد. خدا این نقشه را طرح ریزی کرده بود تا در فرزند خود عیسی میسح آن طرح را تکمیل کرد

Show Notes

در دو هفته آینده  در مورد نجات صحبت خواهیم کرد. ابتدا روایت بزرگ نجات را از کتاب مقدس و داستان کتاب مقدس برسی خواهیم کرد. بعد برسی میکنیم که این نجات چه ابعادی را در زندگی ما تحت تاثیر قرار میدهد. خدا این نقشه را طرح ریزی کرده بود تا در فرزند خود عیسی میسح آن طرح را تکمیل کرد


مقدمه و معرفی پادکست.  شما میتوانید به این شماره نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پیام صوتی یا نوشتاری ارسال نماید.    ۱۷۸۸ ۴۴۳ ۸۰۳ ۱+. ۰۰:۰۰
در دو هفته آینده در مورد نجات صحبت خواهیم کرد.۱:۵۸
برسی روایت بزرگ نجات ۲:۴۴
خدا نوح را نیکو کار دید ۵:۳۱
ابراهیم خدا پرست بود ۶:۲۱ 
عیسی مسیح تمام کننده نقشه بزرگ نجات هست ۱۰:۴۴
نقشه خدا طرحی بود از قبل آمده ۱۶:۱۶

هر پنج شنبه ساعت پنج صبح به وقت کابل قسمت جدید پادکست های خبر خوش روی سایت قرار میگرید 

https://feeds.transistor.fm/31e6e316-0875-4eaf-9367-d04c27569e1c


What is Khabar Khush خبر خوش ?

در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.