PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه

بخش به «به سوی دنیای بهتر» آغازگر برنامه امروز است و بعد از آن پیش‌خوان را خواهید شنید که مروری دارد بر گوشه‌ای از فعالیت‌های جامعه جهانی بهائی در سال ۲۰۲۳ میلادی و در نهایت بخش دیگری از کتاب «بهائیان» با عنوان آئین بهائی در یک نگاه را به سمع و نظر شما می‌رسانیم.

What is PersianBMS Daily Podcasts | برنامه‌های کامل روزانه ?

PersianBMS برنامه کامل روزانه