Labour rights of young people in Armenia and transition to work / ՀՀ-ում երիտասարդների աշխատանքային իրավունքները և անցումը դեպի աշխատաշուկա

(Armenian version is below)

The youth unemployment rate in Armenia during the last two years has not recorded significant changes compared to the previous years, remaining around 36.1%. The transition of young people from education to the labour market has become more complicated due to economic conditions (low demand, high unemployment, low wages, etc.), as well as a lack of information regarding labour market trends, labour rights, etc. At the same time, starting their own business is important to empower the youth and ensure their economic independence. Small and medium enterprises are the backbone of Armenia's economy and contribute to the creation of new jobs and economic growth. It is the best option, especially for those who are considering self-employment opportunities.
Welcome to Podcast for Armenia, which is brought to you by the EU-funded programme EU4Youth Youth Employment and Entrepreneurship programme. Within the framework of this episode, we will be going deep and discussing the Labour Legislation, labour rights, as well as the SME field, and the possibilities to start and develop a business in Armenia.

Հայաստանում երիտասարդների գործազրկության մակարդակը վերջին երկու տարիների ընթացքում էական փոփոխություններ չի արձանագրել նախորդ տարիների համեմատ՝ մնալով շուրջ 36.1%: Երիտասարդների անցումը կրթությունից աշխատաշուկա առավել բարդացել է՝ պայմանավորված տնտեսական պայմաններով, ինչպիսիք են ցածր պահանջարկը, գործազրկության բարձր մակարդակը, ցածր աշխատավարձը և այլն, ինչպես նաև տեղեկատվության պակասով՝ կապված աշխատաշուկայի միտումների, աշխատանքային իրավունքների և այլնի հետ։ Միևնույն ժամանակ, սեփական բիզնեսի ստեղծումը կարևոր է երիտասարդության հզորացման և նրանց տնտեսական անկախության ապահովման համար։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունները Հայաստանի տնտեսության ողնաշարն են և նպաստում են նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և տնտեսական աճին։ Դա լավագույն տարբերակն է հատկապես նրանց համար, ովքեր դիտարկում են ինքնազբաղվածության հնարավորությունները։
Ողջույն բոլորին և բարի գալուստ «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH») փոդքաստ, որը ձեզ է ներկայացվում Եվրոպական միության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH»). երիտասարդների զբաղվածություն և ձեռներեցություն» ծրագրի շրջանակներում։ Այս թողարկման շրջանակներում կխոսենք Աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքների, ինչպես նաև ՓՄՁ ոլորտի, Հայաստանում սեփական բիզնեսի ստեղծման և զարգացման հնարավորությունների մասին.

What is Labour rights of young people in Armenia and transition to work / ՀՀ-ում երիտասարդների աշխատանքային իրավունքները և անցումը դեպի աշխատաշուկա ?

(Armenian version is below)

Young people are innovative, alert and eager to learn in different contexts, both formal and informal, attracted as they are by the newest sources of information through digital communication, social media and the internet. Their development as citizens and professionals deserves the highest priority in state policies and investment. In EaP countries, youth transition from school to work is challenging, owing to economic conditions (low demand, low levels of job creation, low wages, opportunities to emigrate), societal constraints (for women, in particular, the weight of tradition and family obligations), and to information inefficiencies in relation to labour market trends, recruitment channels, entrepreneurship opportunities. One more key issue affecting young people is a violation of the Labor Code and respective legal acts, and insufficient attention of the employers to Fair Labor conditions.
Fair Labor generally refers to all approaches and initiatives which strive to promote rights at work, advocate for transparency from companies and encourage decent employment opportunities. Locally and internationally, there are few organisations that define standards of fair labour and protect individual labour rights. Internationally such important organisations are ILO and Fair Labor Association.

Երիտասարդները նորարար են, զգոն, ձգտում են սովորել թե՛ ֆորմալ և թե՛ ոչ ֆորմալ կրթության համատեքստում, ինչպես նաև հետաքրքրվում են տեղեկատվության նորագույն աղբյուրներով՝ թվային հաղորդակցությամբ, սոցիալական լրատվամիջոցներով և համացանցով: Նրանց՝ իբրև քաղաքացիների և մասնագետների զարգացումը պետք է դիտարկվի որպես առաջնահերթություն պետական քաղաքականությունում և ներդրումներում: Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) երկրներում երիտասարդների համար աշխատանքի անցնելը կրթությունից հետո դժվար է, ինչը պայմանավորված է տնտեսական գործոններով (ցածր պահանջարկ, աշխատատեղերի պակաս, ցածր աշխատավարձ, արտագաղթի հնարավորություններ), սոցիալական սահմանափակումներով (մասնավորապես ավանդույթների դերը և ընտանեկան պարտականությունները կանանց համար), ինչպես նաև աշխատաշուկայի միտումների, հավաքագրման ուղիների և ձեռներեցության հնարավորությունների մասին տեղեկատվության պակասով: Երիտասարդներին առնչվող առանցքային խնդիրներից է Աշխատանքային օրենսգրքի և համապատասխան իրավական ակտերի խախտումը և գործատուների կողմից Արդար աշխատանքային պայմանների անտեսումը:
Արդար աշխատանքային պայմաններն ընդհանուր առմամբ վերաբերում են այն բոլոր մոտեցումներին և նախաձեռնություններին, որոնք ձգտում են բարելավել աշխատանքային իրավունքները, աջակցել ընկերությունների թափանցիկությանը և խրախուսել արժանապատիվ աշխատանքային հնարավորությունները: Քիչ են այն տեղական և միջազգային կազմակերպությունները, որոնք սահմանում են արդար աշխատանքի չափորոշիչները և պաշտպանում են անհատի աշխատանքային իրավունքները: Միջազգային առումով այդպիսի կարևոր կազմակերպություններ են համարվում ԱՄԿ-ն և Արդար աշխատանքի ասոցիացիան:

(Armenian version is below)

1 [Theme music]

2 Intro:
The youth unemployment rate in Armenia during the last two years has not recorded significant changes compared to the previous years, remaining around 36.1%. The transition of young people from education to the labour market has become more complicated due to economic conditions (low demand, high unemployment, low wages, etc.), as well as a lack of information regarding labour market trends, labour rights, etc.
At the same time, starting their own business is important to empower the youth and ensure their economic independence. Small and medium enterprises are the backbone of Armenia's economy and contribute to the creation of new jobs and economic growth. It is the best option, especially for those who are considering self-employment opportunities.

3 [Theme music]

4 Hello everyone and welcome to Podcast, which is brought to you by the EU-funded programme EU4Youth Youth Employment and Entrepreneurship programme. I am Ani Hovsepyan, a EU4Youth short-term expert, and within the framework of this episode, we will be going deep and discussing the Labour Legislation, labour rights, as well as the SME field, and the possibilities to start and develop a business.

5 [EU4Youth Youth Employment and entrepreneurship programme message]: Investing in Youth is investing in the future! The EU invests in young people's skills, jobs, and entrepreneurship. There is 30% of inactive and unemployed youth in the Eastern Partnership countries. Youth is a priority EU agenda with the Eastern Partnership - EU Youth Strategy 2019-2027 aims to foster youth participation in democratic life, and voluntary engagement, and support youth empowerment through quality, innovation, and recognition of youth work. This goes in line with specific principles of the European Pillar of Social Rights such as Education, training and life-long learning, and Active support to employment.

6 [Theme music]

7 Please welcome our first guest to this EU4Youth podcast, Mr. Ruben Sargsyan, Deputy Minister of Labour and Social Affairs of the Republic of Armenia.

Mr. Sargsyan, thank you for your time and your contribution to this podcast. The Strategy of Labour and Social Protection for 2022-2026 of the Republic of Armenia is expected to be a unique strategy at the level of the Government of Armenia with corresponding performance indicators. Please advise how the strategy is going to target young people, their employment opportunities, and their labour rights. Please advise on the existing and state programs in the pipeline in Armenia, which refer to the protection of the labour rights of young people.

Ruben Sargsyan: “Youth is a separate target within the frame of the Strategy. We have an important segment here: NEET young people, a special target will be them. Special attention will be paid to the geographical distribution throughout all the regions of Armenia. If previously we were more concentrated on Yerevan, within the frame of this strategy the whole country will be targeted. Special measures are being taken to prevent youth unemployment: with the Ministry of Education, Science, Culture and Sports we work in that direction, professional orientation, and career centres will be functioning in all the schools of Armenia, which will allow the young people to choose a specialization and have a clear understanding about the future job/occupation. There are special projects that will target the youth age: young people who have completed compulsory military service. At the moment the project is being piloted and tested. Those and other projects prevent youth unemployment. At a later stage, we have projects that support young people to get jobs. Those are all the state programs, besides we have a “state-private sector” framework, we closely cooperate with all the big and leading employers, take further steps and implement various initiatives with them.

As for the labour rights of young people. It is important to mention that the law on volunteering has been developed, which is an important mechanism to prevent youth unemployment and to promote work culture, labour rights, etc. There are a number of articles in the Labour Legislation: for those who enter the labour for the first time, about the working hours, etc. Some improvements are being discussed, for example, related to the trainings at the workplace, etc.

Speaking about youth it is important to speak about remote work. A big package of improvements and regulations has been already developed and is being discussed. Taking into account the new tendencies of employer-employee relationships, new regulations will be in place to protect the rights of both parties to have the flexibility and create a good environment to be motivated to work”.

8 Coming right up, please welcome Mrs. Elen Manaseryan, President of the Confederation of Trade Unions of Armenia. Mrs. Manaseryan, thank you for joining us today.
Some research conducted in Armenia shows that young people have very little information about labour protection and control structures: no employment contracts, no employment orders, overtime work with no premiums, etc. What are your thoughts on the abovementioned, and what can the trade unions do in this regard?
Elen Manaseryan: “We are happy that you pay attention and record the problems that we have also recorded since we also see many problems and many people approach us, whose labour rights have been violated. We have to admit that young people speak about the violation of labour rights only when they are fired and quit their job and they face some problems. However, at that point, we start to examine the problem and figure out violations of other rights as well. Very often young people even do not understand that their rights have been violated. What we witness is that the young people do not read their agreements, do not know their rights, the young people simply do not have any knowledge, and we have problems with the information dissemination on labour rights here. Those are problems that we need to pay attention to and work on. It has been 2 years already since the Confederation of Trade Unions of Armenia has been implementing various informative campaigns, also paying attention to the importance of labour rights. We think that soon we shall have tangible results by having knowledgeable and informative young people ready to enter the labour market.
We also work on the direction to attract young people to the trade unions, trying to inform them about the function of the trade unions, their rights, etc.

9 [Theme music]

10 EU4Youth focus on digital competencies of disadvantaged youth entrepreneurial and career management skills. EU4YOUTH grants are dedicated to fostering young people's entrepreneurial and career management skills addressed to disadvantaged and war-affected youth, with a focus on GREEN and DIGITAL economies.

11 [Theme music]

12 Coming up next, please welcome Mr. Suren Mkhitaryan, President of the Association of Social Enterprises of Armenia. Mr. Mkhitaryan, thank you for being with us today. Please present what opportunities are available for young people to create their own businesses, and engage in small and medium entrepreneurial activities.
Suren Mkhitaryan: “The topic is really of paramount importance the topic of entrepreneurship, the possibility of creating and having own business since there are many opportunities locally and internationally. We have many opportunities in Armenia, since we have many problems, and we need to take care of them. For the people who want to take that route, there are many opportunities: business incubators, where you can generate your ideas, and validate them, we have more than 15 incubators. The most important thing here is the idea that has been generated by you, from your needs, and the business model that you can work on (having sufficient knowledge and skills). At the later stage, you come to the point of financing and here again, there are many opportunities: local and international donors, state programs, and other opportunities.

Social entrepreneurship is also getting popular and targets many existing problems, with the component of social responsibility. And here we have even more opportunities”.

13 It's time to get some deeper insights from our next guest Mr. Edgar Mehrabyan, Project Manager at the International Collaboration Department at the Chamber of Commerce, and Industry of the Republic of Armenia. Mr. Mehrabyan, thank you for joining the podcast.
Please comment on the existing business support programs for young people, training, education programs and initiatives, as well as business support programs.
Edgar Mehrabyan: “The youth and the youth entrepreneurship are one the main targets of the Chamber of Commerce, and Industry of the Republic of Armenia, being one of the strategic directions as well. We pay a lot of attention since young people are the driving force of the economy and the main ideas are being generated by young people. What are the activities of the Chamber of Commerce, and Industry of the Republic of Armenia that targets this direction and the young people to allow them to enter the economy and industry? Summer Academy of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia is being presented with the aims, objectives, and structure. The Academy has targeted two regions of Armenia, however, there is an intention to include all the regions and implement them throughout the whole of Armenia next year.

14 [Theme music]

15 Dear listeners, thank you for joining this podcast. We are glad that stayed with us and have listened to this episode all the way to the end. And for that, I thank you from the bottom of my heart!” Today, we have dived into the labour legislative framework of the Republic of Armenia, possibilities, and opportunities for young people to start a business.

Thank you for listening to this episode in its entirety. Please follow the further announcements and developments of the EU-funded programme EU4Youth Youth Employment and Entrepreneurship. (Duration: 10 sec)

16 Let's empower young people in Armenia so that their talents can grow and prosper. #EU4Youth, #Strongertogether

17 [Closing theme music] [EU4Youth Youth Employment and entrepreneurship programme message]: Let's empower young people in Armenia so that their talents can grow and prosper. #EU4Youth, #Strongertogether

18 [Closing theme music]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 [Երաժշտություն]

2 Առաջաբան
Հայաստանում երիտասարդների գործազրկության մակարդակը վերջին երկու տարիների ընթացքում էական փոփոխություններ չի արձանագրել նախորդ տարիների համեմատ՝ մնալով շուրջ 36.1%: Երիտասարդների անցումը կրթությունից աշխատաշուկա առավել բարդացել է՝ պայմանավորված տնտեսական պայմաններով, ինչպիսիք են ցածր պահանջարկը, գործազրկության բարձր մակարդակը, ցածր աշխատավարձը և այլն, ինչպես նաև տեղեկատվության պակասով՝ կապված աշխատաշուկայի միտումների, աշխատանքային իրավունքների և այլնի հետ։
Միևնույն ժամանակ, սեփական բիզնեսի ստեղծումը կարևոր է երիտասարդության հզորացման և նրանց տնտեսական անկախության ապահովման համար։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունները Հայաստանի տնտեսության ողնաշարն են և նպաստում են նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և տնտեսական աճին։ Դա լավագույն տարբերակն է հատկապես նրանց համար, ովքեր դիտարկում են ինքնազբաղվածության հնարավորությունները։

3 [Երաժշտություն]

4 Ողջույն բոլորին և բարի գալուստ «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH») փոդքաստ, որը ձեզ է ներկայացվում Եվրոպական միության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH»). երիտասարդների զբաղվածություն և ձեռներեցություն» ծրագրի շրջանակներում։ Ես Անի Հովսեփյանն եմ՝ «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH») ծրագրի կարճաժամկետ փորձագետ և այս հաղորդման շրջանակներում կխոսենք Աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքների, ինչպես նաև ՓՄՁ ոլորտի և բիզնես ստեղծելու և զարգացնելու հնարավորությունների մասին։

5 [«ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH»). երիտասարդների զբաղվածություն և ձեռներեցություն» ծրագրի ուղերձ]․ Կատարել ներդրումներ երիտասարդների զարգացման մեջ նշանակում է ներդրում կատարել ապագայի մեջ: Եվրոպական միությունը կատարում է ներդրումներ երիտասարդների հմտությունների զարգացման, աշխատանքի և ձեռներեցության ուղղությամբ: Արևելյան գործընկերության երկրներում ոչ ակտիվ և գործազուրկ երիտասարդների ցուցանիշը 30% է։ Երիտասարդությունը Արևելյան գործընկերության հետ ԵՄ-ի օրակարգի առաջնահերթությունն է։ ԵՄ երիտասարդությանը նվիրված 2019-2027 թթ. ռազմավարությունը նպատակ ունի խթանելու ժողովրդավարական կյանքում երիտասարդների մասնակցությունը, կամավոր ներգրավվածությունը, նպաստելու երիտասարդների կարողությունների հզորացմանը որակի ապահովման, նորարարության և երիտասարդական աշխատանքի ճանաչման միջոցով: Սա համահունչ է սոցիալական իրավունքների եվրոպական հիմնասյան այնպիսի կարևոր սկզբունքներին, ինչպիսիք են կրթությունը, ուսուցումը, ցկյանս ուսումնառությունը և զբաղվածության ակտիվ խթանումը:

6 [Երաժշտություն]

7 Ողջունում եմ «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH») այս փոդքաստի մեր առաջին հյուրին՝ Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ պարոն Ռուբեն Սարգսյանին։

Պարո՛ն Սարգսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար: Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության 2022-2026 թվականների ռազմավարությունը ՀՀ կառավարության մակարդակով եզակի ռազմավարություն է՝ համապատասխան կատարողականի ցուցանիշներով։ Խնդրում ենք ներկայացնել, թե ինչպես է ռազմավարությունը թիրախավորելու երիտասարդներին, վերջիններիս զբաղվածության հնարավորությունները և աշխատանքային իրավունքները: Խնդրում եմ նաև անդրադառնալ Հայաստանում առկա և նախատեսվող պետական ծրագրերին, որոնք վերաբերում են երիտասարդների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը։

Ռուբեն Սարգսյան․ «Ռազմավարության շրջանակներում երիտասարդությունը առանձին թիրախային խումբ է։ Մենք հատուկ թիրախավորում ենք չաշխատող և չսովորող երիտասարդներին։ Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու Հայաստանի բոլոր մարզերում աշխարհագրական բաշխվածությանը։ Եթե նախկինում մենք ավելի շատ կենտրոնանում էինք Երևանի վրա, ապա այս ռազմավարության շրջանակներում ունենալու ենք ավելի լայն թիրախավորում։ Հատուկ միջոցներ են ձեռնարկվում երիտասարդների գործազրկությունը կանխելու համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ աշխատում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում գործեն մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կենտրոններ, որոնք երիտասարդներին հնարավորություն կտան ընտրելու մասնագիտություն և հստակ պատկերացում ունենալու ապագա աշխատանքի/զբաղմունքի մասին: Առանձին ծրագրեր ուղղված են երիտասարդական տարիքին, այսինքն՝ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած երիտասարդներին։ Այս պահին ծրագիրը գտնվում է նախնական փորձարկման փուլում։ Այս և այլ ծրագրեր կնպաստեն երիտասարդության գործազրկության կանխմանը։ Հետագա փուլերում մենք ունենք ծրագրեր, որոնք օգնում են երիտասարդներին աշխատանք գտնել: Դրանք բոլորը պետական ծրագրերն են։ Բացի այդ, մենք ունենք «պետություն-մասնավոր հատված» շրջանակը, սերտորեն համագործակցում ենք բոլոր խոշոր և առաջատար գործատուների հետ, համատեղ ձեռնարկում են առանձին քայլեր և իրականացնում տարբեր նախաձեռնություններ։

Նախքան երիտասարդների աշխատանքային իրավունքներին անդրադառնալը կարևոր է նշել, որ մշակվել է կամավորության մասին առանջին օրենքը, որը երիտասարդների գործազրկությունը կանխելու և աշխատանքային մշակույթը, աշխատանքային իրավունքները խթանելու կարևոր մեխանիզմ է: Աշխատանքային օրենսդրությունում կան մի շարք հոդվածներ առաջին անգամ աշխատաշուկա մտնելու, աշխատանքային ժամերի վերաբերյալ և այլն։ Քննարկվում են որոշ բարելավումներ, օրինակ՝ կապված աշխատավայրում վերապատրաստումների հետ և այլն։

Երիտասարդության մասին խոսելիս կարևոր է անդրադառնալ հեռավար աշխատանքին: Արդեն մշակել և քննարկում ենք բարելավումների և կանոնակարգերի մեծ փաթեթ։ Հաշվի առնելով գործատու-աշխատող հարաբերությունների նոր միտումները՝ կգործեն նոր կարգավորումներ՝ պաշտպանելու երկու կողմերի իրավունքները՝ ճկունություն ձևավորելու և մոտիվացնող աշխատանքային միջավայր ստեղծելու համար»:

8 Շարունակելով՝ թույլ տվե՛ք ողջունել մեր հաջորդ հյուրին՝ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ տիկին Էլեն Մանասարյանին։ Տիկի՛ն Մանասարյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։
Հայաստանում անցկացված որոշ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ երիտասարդները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն աշխատանքի իրավունքների պաշտպանության և վերահսկման կառույցների մասին։ Ի՞նչ կարծիքի եք վերը նշվածի վերաբերյալ, և ի՞նչ կարող են անել արհմիություններն այս պարագայում։
Էլեն Մանասարյան․ «Ուրախ ենք, որ դուք նման նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել և արձանագրում եք այն խնդիրները, որոնք մենք նույնպես արձանագրել ենք, քանի որ մենք նույնպես շատ խնդիրներ ենք տեսնում, և մեզ դիմում են բազմաթիվ մարդիկ, որոնց աշխատանքային իրավունքները ոտնահարվել են։ Պետք է խոստովանենք, որ երիտասարդներն իրենց աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման մասին խոսում են միայն այն ժամանակ, երբ աշխատանքից ազատվում են, թողնում են աշխատանքն ու բախվում որոշակի խնդիրների։ Սակայն երբ մենք սկսում ենք ուսումնասիրել այդ խնդիրը, ապա բացահայտում ենք այլ իրավունքների խախտումներ ևս։ Շատ հաճախ երիտասարդներն անգամ չեն հասկանում, որ իրենց իրավունքները ոտնահարվել են։ Շատ հաճախ մենք արձանագրում ենք այն փաստը, որ երիտասարդները չեն կարդում իրենց պայմանագրերը, չգիտեն իրենց իրավունքները, չունեն գիտելիքներ։ Մենք խնդիրներ ունենք այստեղ աշխատանքային իրավունքների մասին տեղեկատվության տարածման հետ կապված։ Սրանք այն խնդիրներն են, որոնց վրա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Արդեն 2 տարի է, ինչ Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան իրականացնում է տարբեր իրազեկման աշխատանքներ՝ նաև կարևորելով աշխատանքային իրավունքները։ Կարծում ենք, որ շուտով մեր աշխատանքը կտա շոշափելի արդյունքներ, և մենք կունենանք բանիմաց և տեղեկացված երիտասարդներ, ովքեր պատրաստ են մուտք գործել աշխատաշուկա։
Աշխատում ենք նաև երիտասարդներին արհմիություններ ներգրավելու ուղղությամբ՝ փորձելով նրանց տեղեկացնել արհմիությունների գործառույթների, իրավունքների և այլնի մասին»։

9 [Երաժշտություն]

10 «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH») ծրագրի գլխավոր առաջնահերթությունը անապահով երիտասարդների ձեռներեցային և կարիերայի կառավարման հմտությունների, թվային կարողությունների զարգացումն է: «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH») ծրագրով հատկացվող դրամաշնորհներն ուղղված են երիտասարդների ձեռներեցային և կարիերայի կառավարման հմտությունների բարելավմանը։ Թիրախում անապահով և պատերազմից տուժած երիտասարդներն են, որոնք ներգրավված են հատկապես ԿԱՆԱՉ և ԹՎԱՅԻՆ տնտեսություններում:

11 [Երաժշտություն]

12 Ուրախությամբ ողջունում եմ մեր հաջորդ հյուրին՝ Հայաստանի Սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիայի նախագահ պարոն Սուրեն Մխիթարյանին։ Պարո՛ն Մխիթարյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Խնդրում եմ ներկայացնել՝ ինչ հնարավորություններ են առկա երիտասարդների համար՝ սեփական բիզնեսի ստեղծման, փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման համար
Սուրեն Մխիթարյան․ «Ձեռներեցությամբ զբաղվելու, սեփական բիզնես ստեղծելու մասին թեման իսկապես առաջնային նշանակություն ունի, քանի որ կան բազմաթիվ հնարավորություններ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մակարդակում: Մենք Հայաստանում շատ հնարավորություններ ունենք, քանի որ առկա են շատ խնդիրներ, և դրանք պետք է լուծել։ Այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են գնալ այդ ճանապարհով, կան բազմաթիվ հնարավորություններ՝ բիզնես ինկուբատորներ, որտեղ դուք կարող եք գեներացնել ձեր գաղափարները և վավերացնել դրանք։ Մենք ունենք ավելի քան 15 ինկուբատոր: Այստեղ ամենակարևորը գաղափարն է, որը ստեղծվել է ձեր կողմից՝ ձեր կարիքների հիման վրա, և բիզնես մոդելը, որի վրա կարող եք աշխատել (ունենալով բավարար գիտելիքներ և հմտություններ): Հետագայում կան բազմաթիվ հնարավորություններ՝ ստանալու ֆինանսավորում տեղական և միջազգային դոնոր կառույցներից, պետական ծրագրերից և այլն։

Սոցիալական ձեռներեցությունը նույնպես հանրաճանաչ է դառնում և թիրախավորում է առկա բազմաթիվ խնդիրներ՝ սոցիալական պատասխանատվության բաղադրիչով։ Եվ այստեղ մենք նույնիսկ ավելի շատ հնարավորություններ ունենք»։

13 Ժամանակն է ողջունելու մեր հաջորդ հյուրին՝ Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատի Միջազգային համագործակցության բաժնի նախագծերի ղեկավար պարոն Էդգար Մեհրաբյանին։ Պարո՛ն Մեհրաբյան, շնորհակալություն փոդքասթին միանալու համար։
Պարո՛ն Մեհրաբյան, խնդրում եմ ներկայացնել երիտասարդների համար առկա բիզնեսի աջակցության նախաձեռնությունները, կրթական ծրագրերն ու վերապատրաստումները։
Էդգար Մեհրաբյան․ «Երիտասարդությունը և երիտասարդական ձեռներեցությունը Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատի հիմնական թիրախներից և ռազմավարական ուղղություններից են։ Երիտասարդները տնտեսության շարժիչ ուժն են համարվում, և հիմնական գաղափարները գեներացվում են հենց երիտասարդների կողմից։ Ի՞նչ գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատը, որպեսզի օգնի երիատասարդներին ինտեգրվել տնտեսությունում և արդյունաբերությունում։ Մենք ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատի ամառային ակադեմիան՝ իր նպատակներով, խնդիրներով և կառուցվածքով։ Ակադեմիան թիրախավորել է Հայաստանի երկու մարզ, սակայն մտադրություն կա հաջորդ տարի ներառելու բոլոր մարզերը և ծավալելու գործունեություն ամբողջ Հայաստանում։

14 [Երաժշտություն]

15
Հարգելի՛ ունկնդիրներ, շնորհակալություն այս փոդքաստին միանալու համար: Ուրախ ենք, որ մնացել եք մեզ հետ և լսել մինչև վերջ: Այսօր մենք անդրադարձանք երիտասարդների աշխատանքային իրավունքներին, Հայաստանում բիզնեսի ստեղծման և զարգացման հնարավորություններին։

Հետևե՛ք ԵՄ կողմից իրականացվող «ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH»). երիտասարդների զբաղվածություն և ձեռներեցություն» ծրագրի հետագա հայտարարություններին և զարգացումներին:
(Տևողություն՝ 10 վրկ)

16 [Երաժշտություն թողարկման ավարտին] [«ԵՄ-ն՝ հանուն երիտասարդության («EU4YOUTH»). երիտասարդների զբաղվածություն և ձեռներեցություն» ծրագրի ուղերձ]. Եկե՛ք միասին աջակցենք Հայաստանի երիտասարդներին, որպեսզի նրանք ավելի լավ գործադրեն իրենց տաղանդը՝ նոր բարձունքների հասնելու համար: #EU4Youth, #Strongertogether

18 [Երաժշտություն թողարկման ավարտին]